Biographical Sketch
Member of Parliment
X Lok Sabha

SWAMI, DR. SAKSHIJI MAHARAJ

MAHAMANDLESHWAR

B.J.P. - Mathura (Uttar Pradesh)


Father's Name Swami Anand Hari Ji Maharaj

Date of Birth                               12th January, 1956

Marital Status                            Unmarried

Educational Qualifications      M.A., Ph.D.

                                                     Educated at Kurukshetra Vishwavidyalaya Kurukshetra,

                                                     (Haryana); Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi

Profession                                     Dharmacharya

Permanent Address                     Shri Gobind Hari Ashram, Sant Colony, P.O. Raman

                                                     Reti, Vrindavan (Uttar Pradesh)

Present Address                          69, North Avenue, New Delhi-110001. Tel. 3792663

Our Other Sites IndianPost.com AllIndiaNews.com JainJagat.com