॥ શ્રી રામ ॥

॥ શ્રી હનુમાન ચાલીસા ॥


॥ દોહા ॥

શ્રી ગુરુ ચરન સરોજ રજ, નિજ મન મુકુર સુધારિ ।

બરનઊ રઘુબર બિમલ જસુ, જો દાયકુ ફલ ચારિ ॥

બુદ્ધિહીન તનુ જાનિ કે, સુમિરૌ પવન કુમાર ।

બલ બુદ્ધિ વિદ્યા દેહુ મોહિ, હરહુ કલ્રેશ વિકાર ॥

 

॥ ચૌપાઈ ॥

જય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર । જય કપીશ તિહુ લોક ઉજાગર ॥

રામ દૂત અતોલિત બલ ધામા । અંજની પુત્ર પવન સુત નામા ॥

મહાવીર વિક્રમ બજરંગી । કુમતિ નિવાર સુમતિ કે સંગી ॥

કંચન બરન બિરાજ સુબેસા । કાનન કુંડલ કુંચિત કેસા ॥

હાથ બજ્ર ઔ ગદા બિરાજે । કાંધે મૂંજ જનેઊ સાજે ॥

સંકર સુવન કેસરી નંદન । તેજ પ્રતાપ મહા જગ બંદન ॥

વિદ્યાવાન ગુણી અતિ ચાતુર । રામ કાજ કરિબે કો આતુર ॥

પ્રભુ ચરિત્ર સુનિબે કો રસિયા । રામ લખણ સીતા મન બસિયા ॥

સૂક્ષ્રૂપ ધરિ સિયહિ દિખાવા । બિકટ રૂપ ધરિ લંક જરાવા ॥

ભીમ રૂપ ધરિ અસુર સંહારે । રામચંદ્ર કે કાજ સંવારે ॥

લાય સજિવન લખણ જિયાયે । શ્રી રઘુબીર હરસિ ઉર લાયે ॥

રઘુપતિ કીંહી બહુત બડાઈ । તુમ મમ પ્રિય ભરતહિ સમ ભાઈ ॥

સહસ બદન તુમ્હરો જસ ગાવૈ । અસ કહિ શ્રીપતિ કંઠ લગાવૈ ॥

સહસાદિક બ્રહ્માદિ મુનિસા । નારદ સારદ સહિત અહીસા ॥

જમ કુબેર દિગપાલ જહાઁ તે, કબિ કોબિદ કહિ સકે કહાઁ તે ॥

તુમ ઉપકાર સુગ્રીવહિ કીંહા । રામ મિલાય રાજ પદ દીંહા ॥

તુમ્હરે મંત્ર બિભીષણ માના । લંકેશ્વર ભયે સબ જગ જાના ॥

જુગ સહસ્ત્ર યોજન પર ભાનુ । લીલ્યો તહિ મધુર ફલ જાનુ ॥

પ્રભુ મુદ્રિકા મેલિ મુખ માહીં । જલધિલાંઘિ ગયે અચરજ નાહીં ॥

દુર્ગમ કાજ જગત કે જેતે । સુગમ અનુગ્રહ તુમ્હરે તેતે ॥

રામ દુવારે તુમ રખવારે । હોત ન આજ્ઞા બિનુ પૈસારે ॥

સબ સુખ લહૈ તુમ્હારી સરના । તુમ રક્ષક કાહૂ કો ડરના ॥

આપન તેજ સમ્હારૌ આપૈ । તીનો લોક હાંક તે કાંપૈ ॥

ભૂત પિસાચ નિકટ નહિ આવૈ । મહાવીર જબ નામ સુનાવૈ ॥

નાસૈ રોગ હરૈ સબ પીરા । જપત નિરંતર હનુમત બીરા ॥

સંકટ તે હનુમાન છુડાવૈ । મન ક્રમ બચન ધ્યાન જો લાવૈ ॥

સબ પર રામ તપશ્વી રાજા । તિનકે કાજ સકલ તુમ સાજા ॥

ઔર મનોરથ જો કોઈ લાવૈ । સોઈ અમિત જીવન ફલ પાવૈ ॥

ચારો જુગ પરતાપ તુમ્હારા । હૈ પરસિદ્ધ જગત ઉજિયારા ॥

સાધુ સંત કે તુમ રખવારે । અસુર નિકંદન રામ દુલારે ॥

અષ્ટ સિદ્ધિ નૌ નિધિ કે દાતા । અસ બર દીંહ જાનકી માતા ॥

રામ રસાયણ તુમ્હરે પાસા । સદા રહો રઘુપતિ કે પાસા ॥

તુમ્હરે ભજન રામ કો પાવૈ, જનમ જનમ કે દુખ બિસરાવૈ ॥

અંત કાલ રઘુબર પુર જાઈ । જહાઁ જનમ હરિ ભક્ત કહાઈ ॥

ઔર દેવતા ચિત્ત ન ધરઈ । હનુમત સેઈ સર્બ સુખ કરઈ ॥

સંકટ કટૈ મિટૈ સબ પીરા । જો સુમિરૈ હનુમ્ત બલબીરા ॥

જૈ જૈ જૈ હનુમાન ગોસાઈ । કૃપા કરૌ ગુરૂદેવ કી નાઈ ॥

જો સત બાર પાઠ કર કોઈ । છૂટહિ બંદિ મહા સુખ હોઈ ॥

જો યહ પઢૈ હનુમાન ચલીસા । હોય સિદ્ધ સાખી ગૌરીસા ॥

તુલસીદાસ સદા હરિ ચેરા । કીજૈ નાથ હૃદય મંહ ડેરા ॥

 

॥ દોહા ॥

પવન તનય સંકટ હરન, મંગલ મૂરત રૂપ ।

રામ લખન સીતા સહિત, હૃદય બસહુ સુર ભૂપ ॥

॥ સિયાવર રામચંદ્ર કી જય ॥


Site developed by : Avdhut Kamat