॥ ಶ್ರೀ ರಾಮ ॥


॥ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ ॥

 

॥ ದೋಹಾ ॥

ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರನ ಸರೋಜ ರಜ, ನಿಜ ಮನ ಮುಕುರ ಸುಧಾರಿ ।

ಬರನಊ ರಘುಬರ ಬಿಮಲ ಜಸು, ಜೋ ದಾಯಕು ಫಲ ಚಾರಿ ॥

ಬುದ್ಧಿಹೀನ ತನು ಜಾನಿ ಕೇ, ಸುಮಿರೌ ಪವನ ಕುಮಾರ ।

ಬಲ ಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯಾ ದೇಹು ಮೋಹಿ, ಹರಹು ಕಲ್ರೇಶ ವಿಕಾರ ॥

 

॥ ಚೌಪಾಈ ॥

ಜಯ ಹನುಮಾನ ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಸಾಗರ । ಜಯ ಕಪೀಶ ತಿಹು ಲೋಕ ಉಜಾಗರ ॥

ರಾಮ ದೂತ ಅತೋಲಿತ ಬಲ ಧಾಮಾ । ಅಂಜನೀ ಪುತ್ರ ಪವನ ಸುತ ನಾಮಾ ॥

ಮಹಾವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಬಜರಂಗೀ । ಕುಮತಿ ನಿವಾರ ಸುಮತಿ ಕೇ ಸಂಗೀ ॥

ಕಂಚನ ಬರನ ಬಿರಾಜ ಸುಬೇಸಾ । ಕಾನನ ಕುಂಡಲ ಕುಂಚಿತ ಕೇಸಾ ॥

ಹಾಥ ಬಜ್ರ ಔ ಗದಾ ಬಿರಾಜೇ । ಕಾಂಧೇ ಮೂಂಜ ಜನೇಊ ಸಾಜೇ ॥

ಸಂಕರ ಸುವನ ಕೇಸರೀ ನಂದನ । ತೇಜ ಪ್ರತಾಪ ಮಹಾ ಜಗ ಬಂದನ ॥

ವಿದ್ಯಾವಾನ ಗುಣೀ ಅತಿ ಚಾತುರ । ರಾಮ ಕಾಜ ಕರಿಬೇ ಕೋ ಆತುರ ॥

ಪ್ರಭು ಚರಿತ್ರ ಸುನಿಬೇ ಕೋ ರಸಿಯಾ । ರಾಮ ಲಖಣ ಸೀತಾ ಮನ ಬಸಿಯಾ ॥

ಸೂಕ್ಷ್ರೂಪ ಧರಿ ಸಿಯಹಿ ದಿಖಾವಾ । ಬಿಕಟ ರೂಪ ಧರಿ ಲಂಕ ಜರಾವಾ ॥

ಭೀಮ ರೂಪ ಧರಿ ಅಸುರ ಸಂಹಾರೇ । ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೇ ಕಾಜ ಸಂವಾರೇ ॥

ಲಾಯ ಸಜಿವನ ಲಖಣ ಜಿಯಾಯೇ । ಶ್ರೀ ರಘುಬೀರ ಹರಸಿ ಉರ ಲಾಯೇ ॥

ರಘುಪತಿ ಕೀಂಹೀ ಬಹುತ ಬಡಾಈ । ತುಮ ಮಮ ಪ್ರಿಯ ಭರತಹಿ ಸಮ ಭಾಈ ॥

ಸಹಸ ಬದನ ತುಮ್ಹರೋ ಜಸ ಗಾವೈ । ಅಸ ಕಹಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಕಂಠ ಲಗಾವೈ ॥

ಸಹಸಾದಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಮುನಿಸಾ । ನಾರದ ಸಾರದ ಸಹಿತ ಅಹೀಸಾ ॥

ಜಮ ಕುಬೇರ ದಿಗಪಾಲ ಜಹಾ ತೇ । ಕಬಿ ಕೋಬಿದ ಕಹಿ ಸಕೇ ಕಹಾ ತೇ ॥

ತುಮ ಉಪಕಾರ ಸುಗ್ರೀವಹಿ ಕೀಂಹಾ । ರಾಮ ಮಿಲಾಯ ರಾಜ ಪದ ದೀಂಹಾ ॥

ತುಮ್ಹರೇ ಮಂತ್ರ ಬಿಭೀಷಣ ಮಾನಾ । ಲಂಕೇಶ್ವರ ಭಯೇ ಸಬ ಜಗ ಜಾನಾ ॥

ಜುಗ ಸಹಸ್ತ್ರ ಯೋಜನ ಪರ ಭಾನು । ಲೀಲ್ಯೋ ತಹಿ ಮಧುರ ಫಲ ಜಾನು ॥

ಪ್ರಭು ಮುದ್ರಿಕಾ ಮೇಲಿ ಮುಖ ಮಾಹೀಂ । ಜಲಧಿಲಾಂಘಿ ಗಯೇ ಅಚರಜ ನಾಹೀಂ ॥

ದುರ್ಗಮ ಕಾಜ ಜಗತ ಕೇ ಜೇತೇ । ಸುಗಮ ಅನುಗ್ರಹ ತುಮ್ಹರೇ ತೇತೇ ॥

ರಾಮ ದುವಾರೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ । ಹೋತ ನ ಆಜ್ಞಾ ಬಿನು ಪೈಸಾರೇ ॥

ಸಬ ಸುಖ ಲಹೈ ತುಮ್ಹಾರೀ ಸರನಾ । ತುಮ ರಕ್ಷಕ ಕಾಹೂ ಕೋ ಡರನಾ ॥

ಆಪನ ತೇಜ ಸಮ್ಹಾರೌ ಆಪೈ । ತೀನೋ ಲೋಕ ಹಾಂಕ ತೇ ಕಾಂಪೈ ॥

ಭೂತ ಪಿಸಾಚ ನಿಕಟ ನಹಿ ಆವೈ । ಮಹಾವೀರ ಜಬ ನಾಮ ಸುನಾವೈ ॥

ನಾಸೈ ರೋಗ ಹರೈ ಸಬ ಪೀರಾ । ಜಪತ ನಿರಂತರ ಹನುಮತ ಬೀರಾ ॥

ಸಂಕಟ ತೇ ಹನುಮಾನ ಛುಡಾವೈ । ಮನ ಕ್ರಮ ಬಚನ ಧ್ಯಾನ ಜೋ ಲಾವೈ ॥

ಸಬ ಪರ ರಾಮ ತಪಶ್ವೀ ರಾಜಾ । ತಿನಕೇ ಕಾಜ ಸಕಲ ತುಮ ಸಾಜಾ ॥

ಔರ ಮನೋರಥ ಜೋ ಕೋಈ ಲಾವೈ । ಸೋಈ ಅಮಿತ ಜೀವನ ಫಲ ಪಾವೈ ॥

ಚಾರೋ ಜುಗ ಪರತಾಪ ತುಮ್ಹಾರಾ । ಹೈ ಪರಸಿದ್ಧ ಜಗತ ಉಜಿಯಾರಾ ॥

ಸಾಧು ಸಂತ ಕೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ । ಅಸುರ ನಿಕಂದನ ರಾಮ ದುಲಾರೇ ॥

ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ನೌ ನಿಧಿ ಕೇ ದಾತಾ । ಅಸ ಬರ ದೀಂಹ ಜಾನಕೀ ಮಾತಾ ॥

ರಾಮ ರಸಾಯಣ ತುಮ್ಹರೇ ಪಾಸಾ । ಸದಾ ರಹೋ ರಘುಪತಿ ಕೇ ಪಾಸಾ ॥

ತುಮ್ಹರೇ ಭಜನ ರಾಮ ಕೋ ಪಾವೈ । ಜನಮ ಜನಮ ಕೇ ದುಖ ಬಿಸರಾವೈ ॥

ಅಂತ ಕಾಲ ರಘುಬರ ಪುರ ಜಾಈ । ಜಹಾ ಜನಮ ಹರಿ ಭಕ್ತ ಕಹಾಈ ॥

ಔರ ದೇವತಾ ಚಿತ್ತ ನ ಧರಈ । ಹನುಮತ ಸೇಈ ಸರ್ಬ ಸುಖ ಕರಈ ॥

ಸಂಕಟ ಕಟೈ ಮಿಟೈ ಸಬ ಪೀರಾ । ಜೋ ಸುಮಿರೈ ಹನುಮ್ತ ಬಲಬೀರಾ ॥

ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ ಗೋಸಾಈ । ಕೃಪಾ ಕರೌ ಗುರೂದೇವ ಕೀ ನಾಈ ॥

ಜೋ ಸತ ಬಾರ ಪಾಠ ಕರ ಕೋಈ । ಛೂಟಹಿ ಬಂದಿ ಮಹಾ ಸುಖ ಹೋಈ ॥

ಜೋ ಯಹ ಪಢೈ ಹನುಮಾನ ಚಲೀಸಾ । ಹೋಯ ಸಿದ್ಧ ಸಾಖೀ ಗೌರೀಸಾ ॥

ತುಲಸೀದಾಸ ಸದಾ ಹರಿ ಚೇರಾ । ಕೀಜೈ ನಾಥ ಹೃದಯ ಮಂಹ ಡೇರಾ ॥

 

॥ ದೋಹಾ ॥

ಪವನ ತನಯ ಸಂಕಟ ಹರನ, ಮಂಗಲ ಮೂರತ ರೂಪ ।

ರಾಮ ಲಖನ ಸೀತಾ ಸಹಿತ, ಹೃದಯ ಬಸಹು ಸುರ ಭೂಪ ॥

 

॥ ಸಿಯಾವರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೀ ಜಯ ॥Site developed by : Avdhut Kamat