॥ ശ്രീ രാമ ॥

॥ ശ്രീ ഹനുമാന ചാലീസാ ॥

 

॥ ദോഹാ ॥

ശ്രീ ഗുരു ചരന സരോജ രജ, നിജ മന മുകുര സുധാരി ।

ബരനഊ രഘുബര ബിമല ജസു, ജോ ദായകു ഫല ചാരി ॥

ബുദ്ധിഹീന തനു ജാനി കേ, സുമിരൌ പവന കുമാര ।

ബല ബുദ്ധി വിദ്യാ ദേഹു മോഹി, ഹരഹു കല്രേശ വികാര ॥

 

॥ ചൌപാഈ ॥

ജയ ഹനുമാന ജ്ഞാന ഗുണ സാഗര । ജയ കപീശ തിഹു ലോക ഉജാഗര ॥

രാമ ദൂത അതോലിത ബല ധാമാ । അംജനീ പുത്ര പവന സുത നാമാ ॥

മഹാവീര വിക്രമ ബജരംഗീ । കുമതി നിവാര സുമതി കേ സംഗീ ॥

കംചന ബരന ബിരാജ സുബേസാ । കാനന കുംഡല കുംചിത കേസാ ॥

ഹാഥ ബജ്ര ഔ ഗദാ ബിരാജേ । കാംധേ മൂംജ ജനേഊ സാജേ ॥

സംകര സുവന കേസരീ നംദന । തേജ പ്രതാപ മഹാ ജഗ ബംദന ॥

വിദ്യാവാന ഗുണീ അതി ചാതുര । രാമ കാജ കരിബേ കോ ആതുര ॥

പ്രഭു ചരിത്ര സുനിബേ കോ രസിയാ । രാമ ലഖണ സീതാ മന ബസിയാ ॥

സൂക്ഷ്രൂപ ധരി സിയഹി ദിഖാവാ। ബികട രൂപ ധരി ലംക ജരാവാ ॥

ഭീമ രൂപ ധരി അസുര സംഹാരേ । രാമചംദ്ര കേ കാജ സംവാരേ ॥

ലായ സജിവന ലഖണ ജിയായേ । ശ്രീ രഘുബീര ഹരസി ഉര ലായേ ॥

രഘുപതി കീംഹീ ബഹുത ബഡാഈ । തുമ മമ പ്രിയ ഭരതഹി സമ ഭാഈ ॥

സഹസ ബദന തുമ്ഹരോ ജസ ഗാവൈ । അസ കഹി ശ്രീപതി കംഠ ലഗാവൈ ॥

സഹസാദിക ബ്രഹ്മാദി മുനിസാ । നാരദ സാരദ സഹിത അഹീസാ ॥

ജമ കുബേര ദിഗപാല ജഹാഁ തേ । കബി കോബിദ കഹി സകേ കഹാഁ തേ ॥

തുമ ഉപകാര സുഗ്രീവഹി കീംഹാ । രാമ മിലായ രാജ പദ ദീംഹാ ॥

തുമ്ഹരേ മംത്ര ബിഭീഷണ മാനാ । ലംകേശ്വര ഭയേ സബ ജഗ ജാനാ ॥

ജുഗ സഹസ്ത്ര യോജന പര ഭാനു । ലീല്യോ തഹി മധുര ഫല ജാനു ॥

പ്രഭു മുദ്രികാ മേലി മുഖ മാഹീം । ജലധിലാംഘി ഗയേ അചരജ നാഹീം ॥

ദുര്ഗമ കാജ ജഗത കേ ജേതേ । സുഗമ അനുഗ്രഹ തുമ്ഹരേ തേതേ ॥

രാമ ദുവാരേ തുമ രഖവാരേ । ഹോത ന ആജ്ഞാ ബിനു പൈസാരേ ॥

സബ സുഖ ലഹൈ തുമ്ഹാരീ സരനാ । തുമ രക്ഷക കാഹൂ കോ ഡരനാ ॥

ആപന തേജ സമ്ഹാരൌ ആപൈ । തീനോ ലോക ഹാംക തേ കാംപൈ ॥

ഭൂത പിസാച നികട നഹി ആവൈ । മഹാവീര ജബ നാമ സുനാവൈ ॥

നാസൈ രോഗ ഹരൈ സബ പീരാ । ജപത നിരംതര ഹനുമത ബീരാ ॥

സംകട തേ ഹനുമാന ഛുഡാവൈ । മന ക്രമ ബചന ധ്യാന ജോ ലാവൈ ॥

സബ പര രാമ തപശ്വീ രാജാ । തിനകേ കാജ സകല തുമ സാജാ ॥

ഔര മനോരഥ ജോ കോഈ ലാവൈ । സോഈ അമിത ജീവന ഫല പാവൈ ॥

ചാരോ ജുഗ പരതാപ തുമ്ഹാരാ । ഹൈ പരസിദ്ധ ജഗത ഉജിയാരാ ॥

സാധു സംത കേ തുമ രഖവാരേ । അസുര നികംദന രാമ ദുലാരേ ॥

അഷ്ട സിദ്ധി നൌ നിധി കേ ദാതാ । അസ ബര ദീംഹ ജാനകീ മാതാ ॥

രാമ രസായണ തുമ്ഹരേ പാസാ । സദാ രഹോ രഘുപതി കേ പാസാ ॥

തുമ്ഹരേ ഭജന രാമ കോ പാവൈ । ജനമ ജനമ കേ ദുഖ ബിസരാവൈ ॥

അംത കാല രഘുബര പുര ജാഈ । ജഹാഁ ജനമ ഹരി ഭക്ത കഹാഈ ॥

ഔര ദേവതാ ചിത്ത ന ധരഈ । ഹനുമത സേഈ സര്ബ സുഖ കരഈ ॥

സംകട കടൈ മിടൈ സബ പീരാ । ജോ സുമിരൈ ഹനുമ്ത ബലബീരാ ॥

ജൈ ജൈ ജൈ ഹനുമാന ഗോസാഈ । കൃപാ കരൌ ഗുരൂദേവ കീ നാഈ ॥

ജോ സത ബാര പാഠ കര കോഈ । ഛൂടഹി ബംദി മഹാ സുഖ ഹോഈ ॥

ജോ യഹ പഢൈ ഹനുമാന ചലീസാ । ഹോയ സിദ്ധ സാഖീ ഗൌരീസാ ॥

തുലസീദാസ സദാ ഹരി ചേരാ । കീജൈ നാഥ ഹൃദയ മംഹ ഡേരാ ॥

 

॥ ദോഹാ ॥

പവന തനയ സംകട ഹരന, മംഗല മൂരത രൂപ ।

രാമ ലഖന സീതാ സഹിത, ഹൃദയ ബസഹു സുര ഭൂപ ॥

 

॥ സിയാവര രാമചംദ്ര കീ ജയ ॥Site developed by : Avdhut Kamat