॥ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ॥

॥ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੁਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ॥

 

॥ ਦੋਹਾ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਚਰਨ ਸਰੋਜ ਰਜ, ਨਿਜ ਮਨ ਮੁਕੁਰ ਸੁਧਾਰਿ ।

ਬਰਨਊ ਰਘੁਬਰ ਬਿਮਲ ਜਸੁ, ਜੋ ਦਾਯਕੁ ਫਲ ਚਾਰਿ ॥

ਬੁਦ੍ਧਿਹੀਨ ਤਨੁ ਜਾਨਿ ਕੇ, ਸੁਮਿਰੌ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ।

ਬਲ ਬੁਦ੍ਧਿ ਵਿਦ੍ਯਾ ਦੇਹੁ ਮੋਹਿ, ਹਰਹੁ ਕਲ੍ਰੇਸ਼ ਵਿਕਾਰ ॥

 

॥ ਚੌਪਾਈ ॥

ਜਯ ਹਨੁਮਾਨ ਜ੍ਞਾਨ ਗੁਣ ਸਾਗਰ । ਜਯ ਕਪੀਸ਼ ਤਿਹੁ ਲੋਕ ਉਜਾਗਰ ॥

ਰਾਮ ਦੂਤ ਅਤੋਲਿਤ ਬਲ ਧਾਮਾ । ਅਂਜਨੀ ਪੁਤ੍ਰ ਪਵਨ ਸੁਤ ਨਾਮਾ ॥

ਮਹਾਵੀਰ ਵਿਕ੍ਰਮ ਬਜਰਂਗੀ । ਕੁਮਤਿ ਨਿਵਾਰ ਸੁਮਤਿ ਕੇ ਸਂਗੀ ॥

ਕਂਚਨ ਬਰਨ ਬਿਰਾਜ ਸੁਬੇਸਾ । ਕਾਨਨ ਕੁਂਡਲ ਕੁਂਚਿਤ ਕੇਸਾ ॥

ਹਾਥ ਬਜ੍ਰ ਔ ਗਦਾ ਬਿਰਾਜੇ । ਕਾਂਧੇ ਮੂਂਜ ਜਨੇਊ ਸਾਜੇ ॥

ਸਂਕਰ ਸੁਵਨ ਕੇਸਰੀ ਨਂਦਨ । ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਹਾ ਜਗ ਬਂਦਨ ॥

ਵਿਦ੍ਯਾਵਾਨ ਗੁਣੀ ਅਤਿ ਚਾਤੁਰ । ਰਾਮ ਕਾਜ ਕਰਿਬੇ ਕੋ ਆਤੁਰ ॥

ਪ੍ਰਭੁ ਚਰਿਤ੍ਰ ਸੁਨਿਬੇ ਕੋ ਰਸਿਯਾ । ਰਾਮ ਲਖਣ ਸੀਤਾ ਮਨ ਬਸਿਯਾ ॥

ਸੂਕ੍ਰੂਪ ਧਰਿ ਸਿਯਹਿ ਦਿਖਾਵਾ । ਬਿਕਟ ਰੂਪ ਧਰਿ ਲਂਕ ਜਰਾਵਾ ॥

ਭੀਮ ਰੂਪ ਧਰਿ ਅਸੁਰ ਸਂਹਾਰੇ । ਰਾਮਚਂਦ੍ਰ ਕੇ ਕਾਜ ਸਂਵਾਰੇ ॥

ਲਾਯ ਸਜਿਵਨ ਲਖਣ ਜਿਯਾਯੇ । ਸ਼੍ਰੀ ਰਘੁਬੀਰ ਹਰਸਿ ਉਰ ਲਾਯੇ ॥

ਰਘੁਪਤਿ ਕੀਂਹੀ ਬਹੁਤ ਬਡਾਈ । ਤੁਮ ਮਮ ਪ੍ਰਿਯ ਭਰਤਹਿ ਸਮ ਭਾਈ ॥

ਸਹਸ ਬਦਨ ਤੁਮ੍ਹਰੋ ਜਸ ਗਾਵੈ । ਅਸ ਕਹਿ ਸ਼੍ਰੀਪਤਿ ਕਂਠ ਲਗਾਵੈ ॥

ਸਹਸਾਦਿਕ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦਿ ਮੁਨਿਸਾ । ਨਾਰਦ ਸਾਰਦ ਸਹਿਤ ਅਹੀਸਾ ॥

ਜਮ ਕੁਬੇਰ ਦਿਗਪਾਲ ਜਹਾ ਁ ਤੇ ਕਬਿ ਕੋਬਿਦ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਹਾ ਤੇ ॥

ਤੁਮ ਉਪਕਾਰ ਸੁਗ੍ਰੀਵਹਿ ਕੀਂਹਾ । ਰਾਮ ਮਿਲਾਯ ਰਾਜ ਪਦ ਦੀਂਹਾ ॥

ਤੁਮ੍ਹਰੇ ਮਂਤ੍ਰ ਬਿਭੀ਷ਣ ਮਾਨਾ । ਲਂਕੇਸ਼੍ਵਰ ਭਯੇ ਸਬ ਜਗ ਜਾਨਾ ॥

ਜੁਗ ਸਹਸ੍ਤ੍ਰ ਯੋਜਨ ਪਰ ਭਾਨੁ । ਲੀਲ੍ਯੋ ਤਹਿ ਮਧੁਰ ਫਲ ਜਾਨੁ ॥

ਪ੍ਰਭੁ ਮੁਦ੍ਰਿਕਾ ਮੇਲਿ ਮੁਖ ਮਾਹੀਂ । ਜਲਧਿਲਾਂਘਿ ਗਯੇ ਅਚਰਜ ਨਾਹੀਂ ॥

ਦੁਰ੍ਗਮ ਕਾਜ ਜਗਤ ਕੇ ਜੇਤੇ । ਸੁਗਮ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਤੁਮ੍ਹਰੇ ਤੇਤੇ ॥

ਰਾਮ ਦੁਵਾਰੇ ਤੁਮ ਰਖਵਾਰੇ । ਹੋਤ ਨ ਆਜ੍ਞਾ ਬਿਨੁ ਪੈਸਾਰੇ ॥

ਸਬ ਸੁਖ ਲਹੈ ਤੁਮ੍ਹਾਰੀ ਸਰਨਾ । ਤੁਮ ਰਕ੍਷ਕ ਕਾਹੂ ਕੋ ਡਰਨਾ ॥

ਆਪਨ ਤੇਜ ਸਮ੍ਹਾਰੌ ਆਪੈ । ਤੀਨੋ ਲੋਕ ਹਾਂਕ ਤੇ ਕਾਂਪੈ ॥

ਭੂਤ ਪਿਸਾਚ ਨਿਕਟ ਨਹਿ ਆਵੈ । ਮਹਾਵੀਰ ਜਬ ਨਾਮ ਸੁਨਾਵੈ ॥

ਨਾਸੈ ਰੋਗ ਹਰੈ ਸਬ ਪੀਰਾ । ਜਪਤ ਨਿਰਂਤਰ ਹਨੁਮਤ ਬੀਰਾ ॥

ਸਂਕਟ ਤੇ ਹਨੁਮਾਨ ਛੁਡਾਵੈ । ਮਨ ਕ੍ਰਮ ਬਚਨ ਧ੍ਯਾਨ ਜੋ ਲਾਵੈ ॥

ਸਬ ਪਰ ਰਾਮ ਤਪਸ਼੍ਵੀ ਰਾਜਾ । ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਕਲ ਤੁਮ ਸਾਜਾ ॥

ਔਰ ਮਨੋਰਥ ਜੋ ਕੋਈ ਲਾਵੈ । ਸੋਈ ਅਮਿਤ ਜੀਵਨ ਫਲ ਪਾਵੈ ॥

ਚਾਰੋ ਜੁਗ ਪਰਤਾਪ ਤੁਮ੍ਹਾਰਾ । ਹੈ ਪਰਸਿਦ੍ਧ ਜਗਤ ਉਜਿਯਾਰਾ ॥

ਸਾਧੁ ਸਂਤ ਕੇ ਤੁਮ ਰਖਵਾਰੇ । ਅਸੁਰ ਨਿਕਂਦਨ ਰਾਮ ਦੁਲਾਰੇ ॥

ਅ਷੍ਟ ਸਿਦ੍ਧਿ ਨੌ ਨਿਧਿ ਕੇ ਦਾਤਾ । ਅਸ ਬਰ ਦੀਂਹ ਜਾਨਕੀ ਮਾਤਾ ॥

ਰਾਮ ਰਸਾਯਣ ਤੁਮ੍ਹਰੇ ਪਾਸਾ । ਸਦਾ ਰਹੋ ਰਘੁਪਤਿ ਕੇ ਪਾਸਾ ॥

ਤੁਮ੍ਹਰੇ ਭਜਨ ਰਾਮ ਕੋ ਪਾਵੈ । ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਬਿਸਰਾਵੈ ॥

ਅਂਤ ਕਾਲ ਰਘੁਬਰ ਪੁਰ ਜਾਈ । ਜਹਾ ਜਨਮ ਹਰਿ ਭਕ੍ਤ ਕਹਾਈ ॥

ਔਰ ਦੇਵਤਾ ਚਿਤ੍ਤ ਨ ਧਰਈ । ਹਨੁਮਤ ਸੇਈ ਸਰ੍ਬ ਸੁਖ ਕਰਈ ॥

ਸਂਕਟ ਕਟੈ ਮਿਟੈ ਸਬ ਪੀਰਾ । ਜੋ ਸੁਮਿਰੈ ਹਨੁਮ੍ਤ ਬਲਬੀਰਾ ॥

ਜੈ ਜੈ ਜੈ ਹਨੁਮਾਨ ਗੋਸਾਈ । ਕਪਾ ਕਰੌ ਗੁਰੂਦੇਵ ਕੀ ਨਾਈ ॥

ਜੋ ਸਤ ਬਾਰ ਪਾਠ ਕਰ ਕੋਈ । ਛੂਟਹਿ ਬਂਦਿ ਮਹਾ ਸੁਖ ਹੋਈ ॥

ਜੋ ਯਹ ਪਢੈ ਹਨੁਮਾਨ ਚਲੀਸਾ । ਹੋਯ ਸਿਦ੍ਧ ਸਾਖੀ ਗੌਰੀਸਾ ॥

ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਸਦਾ ਹਰਿ ਚੇਰਾ । ਕੀਜੈ ਨਾਥ ਹ੃ਦਯ ਮਂਹ ਡੇਰਾ ॥

 

॥ ਦੋਹਾ ॥

ਪਵਨ ਤਨਯ ਸਂਕਟ ਹਰਨ, ਮਂਗਲ ਮੂਰਤ ਰੂਪ ।

ਰਾਮ ਲਖਨ ਸੀਤਾ ਸਹਿਤ, ਹ੃ਦਯ ਬਸਹੁ ਸੁਰ ਭੂਪ ॥

 

॥ ਸਿਯਾਵਰ ਰਾਮਚਂਦ੍ਰ ਕੀ ਜਯ ॥


Site developed by : Avdhut Kamat