॥ శ్రీ రామ ॥

॥ శ్రీ హనుమాన చాలీసా ॥


॥ దోహా ॥

శ్రీ గురు చరన సరోజ రజ, నిజ మన ముకుర సుధారి ।

బరనఊ రఘుబర బిమల జసు, జో దాయకు ఫల చారి ॥

బుద్ధిహీన తను జాని కే, సుమిరౌ పవన కుమార ।

బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి, హరహు కల్రేశ వికార ॥

 

॥ చౌపాఈ ॥

జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర । జయ కపీశ తిహు లోక ఉజాగర ॥

రామ దూత అతోలిత బల ధామా । అంజనీ పుత్ర పవన సుత నామా ॥

మహావీర విక్రమ బజరంగీ । కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ ॥

కంచన బరన బిరాజ సుబేసా । కానన కుండల కుంచిత కేసా ॥

హాథ బజ్ర ఔ గదా బిరాజే । కాంధే మూంజ జనేఊ సాజే ॥

సంకర సువన కేసరీ నందన । తేజ ప్రతాప మహా జగ బందన ॥

విద్యావాన గుణీ అతి చాతుర । రామ కాజ కరిబే కో ఆతుర ॥

ప్రభు చరిత్ర సునిబే కో రసియా । రామ లఖణ సీతా మన బసియా ॥

సూక్ష్రూప ధరి సియహి దిఖావా । బికట రూప ధరి లంక జరావా ॥

భీమ రూప ధరి అసుర సంహారే । రామచంద్ర కే కాజ సంవారే ॥

లాయ సజివన లఖణ జియాయే । శ్రీ రఘుబీర హరసి ఉర లాయే ॥

రఘుపతి కీంహీ బహుత బడాఈ । తుమ మమ ప్రియ భరతహి సమ భాఈ ॥

సహస బదన తుమ్హరో జస గావై । అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై ॥

సహసాదిక బ్రహ్మాది మునిసా । నారద సారద సహిత అహీసా ॥

జమ కుబేర దిగపాల జహాఁ తే । కబి కోబిద కహి సకే కహాఁ తే ॥

తుమ ఉపకార సుగ్రీవహి కీంహా । రామ మిలాయ రాజ పద దీంహా ॥

తుమ్హరే మంత్ర బిభీషణ మానా । లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా ॥

జుగ సహస్త్ర యోజన పర భాను । లీల్యో తహి మధుర ఫల జాను ॥

ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీం । జలధిలాంఘి గయే అచరజ నాహీం ॥

దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే । సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే ॥

రామ దువారే తుమ రఖవారే । హోత న ఆజ్ఞా బిను పైసారే ॥

సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ సరనా । తుమ రక్షక కాహూ కో డరనా ॥

ఆపన తేజ సమ్హారౌ ఆపై । తీనో లోక హాంక తే కాంపై ॥

భూత పిసాచ నికట నహి ఆవై । మహావీర జబ నామ సునావై౥

నాసై రోగ హరై సబ పీరా । జపత నిరంతర హనుమత బీరా ॥

సంకట తే హనుమాన ఛుడావై । మన క్రమ బచన ధ్యాన జో లావై ॥

సబ పర రామ తపశ్వీ రాజా । తినకే కాజ సకల తుమ సాజా ॥

ఔర మనోరథ జో కోఈ లావై । సోఈ అమిత జీవన ఫల పావై ॥

చారో జుగ పరతాప తుమ్హారా । హై పరసిద్ధ జగత ఉజియారా ॥

సాధు సంత కే తుమ రఖవారే । అసుర నికందన రామ దులారే ॥

అష్ట సిద్ధి నౌ నిధి కే దాతా । అస బర దీంహ జానకీ మాతా ॥

రామ రసాయణ తుమ్హరే పాసా । సదా రహో రఘుపతి కే పాసా ॥

తుమ్హరే భజన రామ కో పావై । జనమ జనమ కే దుఖ బిసరావై ॥

అంత కాల రఘుబర పుర జాఈ । జహాఁ జనమ హరి భక్త కహాఈ ॥

ఔర దేవతా చిత్త న ధరఈ । హనుమత సేఈ సర్బ సుఖ కరఈ ॥

సంకట కటై మిటై సబ పీరా । జో సుమిరై హనుమ్త బలబీరా ॥

జై జై జై హనుమాన గోసాఈ । కృపా కరౌ గురూదేవ కీ నాఈ ॥

జో సత బార పాఠ కర కోఈ । ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోఈ ॥

జో యహ పఢై హనుమాన చలీసా । హోయ సిద్ధ సాఖీ గౌరీసా ॥

తులసీదాస సదా హరి చేరా । కీజై నాథ హృదయ మంహ డేరా ॥

 

॥ దోహా ॥

పవన తనయ సంకట హరన, మంగల మూరత రూప ।

రామ లఖన సీతా సహిత, హృదయ బసహు సుర భూప ॥

॥ సియావర రామచంద్ర కీ జయ ॥


Site developed by : Avdhut Kamat