॥ ஷ்​ரீ ராம ॥

 

॥ ஷ்​ரீ ஹ‌னுமான சாலீசா' ॥

 

॥ தோ³ஹா ॥

ஷ்​ரீ கு³ரு ச‌ர‌ன‌ ச​'ரோஜ‌ ர‌ஜ‌, நிஜ‌ ம‌ன‌ முகுர சு'தா⁴ரி ।

ப​³ர‌ன‌ஊ ர‌கு⁴ப​³ர‌ பி³ம‌ல‌ ஜ‌சு', ஜோ தா³ய‌கு ப‌²ல சாரி ॥

பு³த்³​தி⁴ஹீன‌ த‌னு ஜானி கே, சு'மிரௌ ப‌வ‌ன‌ குமார ।

ப​³ல‌ பு³த்³​தி⁴ வித்³​யா தே³ஹு மோஹி, ஹ‌ர‌ஹு க‌ல்​ரேஷ‌ விகார ॥

 

॥ சௌபாஈ ॥

ஜ‌ய‌ ஹ‌னுமான‌ ஜ்​ஞான‌ கு³ண‌ சா'க​³ர‌ । ஜ‌ய‌ க‌பீஷ‌ திஹு லோக‌ உஜாக​³ர ॥

ராம‌ தூ³த‌ அதோலித‌ ப​³ல‌ தா⁴மா । அ\‍ம்ஜ‌னீ புத்​ர‌ ப‌வ‌ன‌ சு'த நாமா ॥

ம‌ஹாவீர‌ விக்​ர‌ம‌ ப​³ஜ‌ர‌\‍ம்கீ³ । கும‌தி நிவார‌ சு'மதி கே ச​'\‍ம்கீ³ ॥

க‌\‍ம்ச‌ன‌ ப​³ர‌ன‌ பி³ராஜ‌ சு'பே³சா' । கான‌ன‌ கு\‍ம்ட​³ல‌ கு\‍ம்சித கேசா' ॥

ஹாத‌ ப​³ஜ்​ர‌ ஔ க​³தா³ பி³ராஜே । கா\‍ம்தே⁴ மூ\‍ம்ஜ‌ ஜனேஊ சா'ஜே ॥

ச​'\‍ம்க‌ர‌ சு'வ‌ன‌ கேச​'ரீ ந‌\‍ம்த​³ன‌ । தேஜ‌ ப்​ர‌தாப‌ ம‌ஹா ஜ‌க​³ ப​³\‍ம்த​³ன ॥

வித்³​யாவான‌ கு³ணீ அதி சாதுர‌ । ராம‌ காஜ‌ க‌ரிபே³ கோ ஆதுர ॥

ப்​ர‌பு⁴ ச‌ரித்​ர‌ சு'னிபே³ கோ ர‌சி'யா । ராம‌ ல‌க‌²ண‌ சீ'தா ம‌ன ப​³சி'யா॥

சூ'க்​ஸ்​ரூப‌ த‌⁴ரி சி'ய‌ஹி தி³கா²வா। பி³க‌ட‌ ரூப‌ த‌⁴ரி ல‌\‍ம்க‌ ஜராவா ॥

பீ⁴ம‌ ரூப‌ த‌⁴ரி அசு'ர‌ ச​'\‍ம்ஹாரே । ராம‌ச‌\‍ம்த்³​ர‌ கே காஜ ச​'\‍ம்வாரே ॥

லாய‌ ச​'ஜிவ‌ன‌ ல‌க‌²ண‌ ஜியாயே । ஷ்​ரீ ர‌கு⁴பீ³ர‌ ஹ‌ர‌சி' உர லாயே ॥

ர‌கு⁴ப‌தி கீ\‍ம்ஹீ ப​³ஹுத‌ ப​³டா³ஈ । தும‌ ம‌ம‌ ப்​ரிய‌ ப‌⁴ர‌த‌ஹி ச​'ம பா⁴ஈ ॥

ச​'ஹ‌ச​' ப​³த​³ன‌ தும்​ஹ‌ரோ ஜ‌ச​' கா³வை । அச​' க‌ஹி ஷ்​ரீப‌தி க‌\‍ம்த‌ லகா³வை ॥

ச​'ஹ‌சா'தி³க‌ ப்³​ர‌ஹ்​மாதி³ முனிசா' । நார‌த​³ சா'ர‌த​³ ச​'ஹித அஹீசா' ॥

ஜ‌ம‌ குபே³ர‌ தி³க​³பால‌ ஜ‌ஹா\‍ன் தே । க‌பி³ கோபி³த​³ க‌ஹி ச​'கே கஹா\‍ன் தே ॥

தும‌ உப‌கார‌ சு'க்³​ரீவ‌ஹி கீ\‍ம்ஹா । ராம‌ மிலாய‌ ராஜ‌ பத​³ தீ³\‍ம்ஹா ॥

தும்​ஹ‌ரே ம‌\‍ம்த்​ர‌ பி³பீ⁴ஸ‌ண‌ மானா । ல‌\‍ம்கேஷ்​வ‌ர‌ ப‌⁴யே ச​'ப​³ ஜக​³ ஜானா ॥

ஜுக​³ ச​'ஹ‌ச்'​த்​ர‌ யோஜ‌ன‌ ப‌ர‌ பா⁴னு । லீல்​யோ த‌ஹி ம‌து⁴ர‌ ப‌²ல ஜானு ॥

ப்​ர‌பு⁴ முத்³​ரிகா மேலி முக‌² மாஹீ\‍ம் । ஜ‌ல‌தி⁴லா\‍ம்கி⁴ க​³யே அச‌ர‌ஜ நாஹீ\‍ம் ॥

து³ர்​க​³ம‌ காஜ‌ ஜ‌க​³த‌ கே ஜேதே । சு'க​³ம‌ அனுக்³​ர‌ஹ‌ தும்​ஹரே தேதே ॥

ராம‌ து³வாரே தும‌ ர‌க‌²வாரே । ஹோத‌ ந ஆஜ்​ஞா பி³னு பைசா'ரே ॥

ச​'ப​³ சு'க‌² ல‌ஹை தும்​ஹாரீ ச​'ர‌னா । தும‌ ர‌க்​ஸ‌க‌ காஹூ கோ ட​³ரனா ॥

ஆப‌ன‌ தேஜ‌ ச​'ம்​ஹாரௌ ஆபை । தீனோ லோக‌ ஹா\‍ம்க தே கா\‍ம்பை ॥

பூ⁴த‌ பிசா'ச‌ நிக‌ட‌ ந‌ஹி ஆவை । ம‌ஹாவீர‌ ஜ‌ப​³ நாம சு'னாவை ॥

நாசை' ரோக​³ ஹ‌ரை ச​'ப​³ பீரா । ஜ‌ப‌த‌ நிர‌\‍ம்த‌ர‌ ஹ‌னும‌த பீ³ரா ॥

ச​'\‍ம்க‌ட‌ தே ஹ‌னுமான‌ சு²டா³வை । ம‌ன‌ க்​ர‌ம‌ ப​³ச‌ன‌ த்⁴​யான ஜோ லாவை ॥

ச​'ப​³ ப‌ர‌ ராம‌ த‌ப‌ஷ்​வீ ராஜா । தின‌கே காஜ‌ ச​'க‌ல‌ தும சா'ஜா ॥

ஔர‌ ம‌னோர‌த‌ ஜோ கோஈ லாவை । சோ'ஈ அமித‌ ஜீவ‌ன‌ ப‌²ல பாவை ॥

சாரோ ஜுக​³ ப‌ர‌தாப‌ தும்​ஹாரா । ஹை ப‌ர‌சி'த்³​த‌⁴ ஜ‌க​³த உஜியாரா ॥

சா'து⁴ ச​'\‍ம்த‌ கே தும‌ ர‌க‌²வாரே । அசு'ர‌ நிக‌\‍ம்த​³ன‌ ராம து³லாரே ॥

அஸ்​ட‌ சி'த்³​தி⁴ நௌ நிதி⁴ கே தா³தா । அச​' ப​³ர‌ தீ³\‍ம்ஹ‌ ஜானகீ மாதா ॥

ராம‌ ர‌சா'ய‌ண‌ தும்​ஹ‌ரே பாசா' । ச​'தா³ ர‌ஹோ ர‌கு⁴பதி கே பாசா' ॥

தும்​ஹ‌ரே ப‌⁴ஜ‌ன‌ ராம‌ கோ பாவை । ஜ‌ன‌ம‌ ஜ‌ன‌ம‌ கே து³க ²பி³ச​'ராவை ॥

அ\‍ம்த‌ கால‌ ர‌கு⁴ப​³ர‌ புர‌ ஜாஈ । ஜ‌ஹா\‍ன் ஜ‌ன‌ம‌ ஹ‌ரி ப‌⁴க்​த‌ கஹாஈ ॥

ஔர‌ தே³வ‌தா சித்​த‌ ந‌ த‌⁴ர‌ஈ । ஹ‌னும‌த‌ சே'ஈ ச​'ர்​ப​³ சு'க‌² க‌ரஈ ॥

ச​'\‍ம்க‌ட‌ க‌டை மிடை ச​'ப​³ பீரா । ஜோ சு'மிரை ஹ‌னும்​த‌ ப​³லபீ³ரா ॥

ஜை ஜை ஜை ஹ‌னுமான‌ கோ³சா'ஈ । க‌ृபா க‌ரௌ கு³ரூதே³வ கீ நாஈ ॥

ஜோ ச​'த‌ பா³ர‌ பாத‌ க‌ர‌ கோஈ । சூ²ட‌ஹி ப​³\‍ம்தி³ ம‌ஹா சு'க ²ஹோஈ ॥

ஜோ ய‌ஹ‌ ப‌டை⁴ ஹ‌னுமான‌ ச‌லீசா' । ஹோய‌ சி'த்³​த ⁴சா'கீ² கௌ³ரீசா' ॥

துல‌சீ'தா³ச​' ச​'தா³ ஹ‌ரி சேரா । கீஜை நாத‌ ஹ‌ृத​³ய‌ ம‌\‍ம்ஹ டே³ரா ॥

 

॥ தோ³ஹா ॥

ப‌வ‌ன‌ த‌ன‌ய‌ ச​'\‍ம்க‌ட‌ ஹ‌ர‌ன‌, ம‌\‍ம்க​³ல‌ மூர‌த‌ ரூப ।

ராம‌ ல‌க‌²ன‌ சீ'தா ச​'ஹித‌, ஹ‌ृத​³ய‌ ப​³ச​'ஹு சு'ர‌ பூ⁴ப ॥

 

॥ சி'யாவ‌ர‌ ராம‌ச‌‍ம்த்³​ர‌ கீ ஜ‌ய ॥


Site developed by : Avdhut Kamat